Co^ng DDu+'c Cua? Su+. Pho'ng Sanh

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 156
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Co^ng DDu+'c Cua? Su+. Pho'ng Sanh

Postby Diêu-Linh » 19 Aug 2006 09:35

放 生 功 德
Phóng sanh công đức
Công đức của sự phóng sanh
The merits of releasing live creatures


(地藏十輪經)
(Địa Tạng Thập Luận Kinh)
(Ten Prayer Wheels Sutra of Ksitigarbharaja Bodhisattva)

The meritorious virtuous deeds attained when releasing free creatures are:
一 長壽
Nhất: Trường thọ
1. Sống lâu
1. Longevity

二 慈悲心自然生起
Nhị: Từ Bi Tâm tự nhiên sanh khởi
2. Lòng từ bi tự nhiên sanh khởi
2. Loving kindness and compassion will develop naturally

三 善神為友
Tam: Thiện thần vi hữu
3. Các vị thiện thần làm bạn hữu
3. The good spirits will be our friends

四 所有動物體認為親 而歡喜
Tứ: Sở hữu động vật thể nhận vi thân nhi hoan hỷ
4. Sẽ được các loài động vật hoan hỷ thể nhận là thân thuộc
4. Live creatures will happily consider us as their relatives

五 無量功德
Ngũ: Vô lượng công đức
5. Công đức vô lượng
5. Boundless merits

六 眾人恭敬
Lục: Chúng nhân cung kỉnh
6. Mọi người đều cung kính
6. Respected by everybody

七 無病無為害
Thất: Vô bệnh vô vi hại
7. Không bệnh và không bị hại
7. Free from illness and harm (healthy and lucky)

八 快樂永幸福
Bát: Khoái lạc vĩnh hạnh phúc
8. Vui vẻ và luôn hạnh phúc
8. Always fortunate in life and attain a wealth of happiness

九 生生世世敬信佛陀所行
Cửu: Sanh sanh thế thế kỉnh tín Phật Đà sở hạnh
9. Đời đời kiếp kiếp tin kính hạnh nguyện của chư Phật
9. Believe in and be happy to follow the Buddha’s path

十 不離三寶
Thập: Bất ly Tam Bảo
10. Không xa rời Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng
10. Will not detach from the Triple Gem – the Buddha, Dharma and Sangha

十一 終獲無上菩提之果
Thập nhất: Chung hoạch vô thượng Bồ Đề chi quả
11. Cuối cùng đạt quả vô thượng Bồ Đề
11. Attain full enlightenment finally

十二 師父善知識長久住世
Thập nhị: Sư phụ thiện tri thức trường cửu trụ thế
12. Được cùng Thầy và bạn lành sống lâu trong đời
12. To be in constant company with teachers, good friends and virtuous people, and pray for them to stay and live longer in the world

十三 往生淨土。
Thập tam: Vãng sanh Tịnh Độ
13. Vãng sanh Tịnh Độ
13. Will be reborn into Buddha Amitabha’s Pure Land

(摘自放生手冊)
(Trích Tự Phóng Sanh Thủ Sách)
(Extract from “Releasing of Living Creatures” Book)

To participate in releasing live creatures means:
放生就是救命
Phóng sanh tựu thị cứu mạng
Phóng sanh tức là cứu được mạng sống cho người hay vật
Releasing live creatures is saving lives

放生就是還債
Phóng sanh tựu thị hoàn trái
Phóng sanh tức là trả nợ oan trái
Releasing live creatures is repaying karmic debts

放生就是救急
Phóng sanh tựu thị cứu cấp
Phóng sanh tức là cứu khổ cứu nạn nhanh chóng
Releasing live creatures is rescuing the needy

放生就是慈悲
Phóng sanh tựu thị từ bi
Phóng sanh tức là có lòng từ bi
Releasing live creatures is the expression of loving kindness and compassion

放生就是覺悟
Phóng sanh tựu thị giác ngộ
Phóng sanh tức là giác ngộ
Releasing live creatures is being fully awake, fully aware, fully conscious

放生就是實踐
Phóng sanh tựu thị thực tiễn
Phóng sanh tức là hành động thực tiễn
Releasing live creatures is actualisation

放生就是積極
Phóng sanh tựu thị tích cực
Phóng sanh tức là hành động tích cực
Releasing live creatures is an active and positive performance

放生就是方便
Phóng sanh tựu thị phương tiện
Phóng sanh tức là việc làm phương tiện
Releasing live creatures is convenient

放生就是改命
Phóng sanh tựu thị cải mạng
Phóng sanh tức là chuyển đổi được vận mạng
Releasing live creatures is changing one’s destiny

放生就是解冤
Phóng sanh tựu thị giải oan
Phóng sanh tức là giải trừ được sự oan kết
Releasing live creatures is eradicating enmity and hatred accumulated from previous lives

放生就是消災
Phóng sanh tựu thị tiêu tai
Phóng sanh tức là tiêu trừ được tai ách
Releasing live creatures is eradicating afflictions, misfortune, suffering and distress

放生就是治病
Phóng sanh tựu thị trị bệnh
Phóng sanh tức là trị lành được các bệnh tật
Releasing live creatures is a treatment against illness

放生就是救親
Phóng sanh tựu thị cứu thân
Phóng sanh tức là cứu giúp được thân thuộc
Releasing live creatures helps save one’s relatives

放生就是延壽
Phóng sanh tựu thị diên thọ
Phóng sanh tức là được sống lâu vui vẻ
Releasing live creatures leads to longevity

放生就是福善
Phóng sanh tựu thị phước thiện
Phóng sanh tức là được phước báo an lành
Releasing live creatures is cultivating good karma, performing meritorious deeds

放生能助生西。
Phóng sanh năng trợ sanh Tây
Phóng sanh có thể giúp cho được vãng sanh về cõi Tây phương
Releasing live creatures helps us to be reborn into the Western Pure Land

(梵網經)
(Phạm Võng Kinh)
(Brahman Net Sutra)

弘一大師:先問諸君
Hoằng Nhất Đại Sư: “Tiên vấn chư quân:
Ngài Đại Sư Hoằng Nhất hỏi: “Trước hết xin hỏi quý vị:
Great Master Horng Yi: “First of all, I would like to ask:

一、欲延壽否?
Nhất, dục diên thọ phủ?
Thứ nhất, quý vị có muốn được sống lâu vui vẻ không?
1. Would you like to live a prolonged happy life?

二、欲癒病否?
Nhị, dục dũ bệnh phủ?
Thứ nhì, quý vị có muốn được qua khỏi bệnh tật không?
2. Would you like to be cured of illness?

三、欲免難否?
Tam, dục miễn nạn phủ?
Thứ ba, quý vị có muốn được giảm bớt tai nạn không?
3. Would you like to be excluded from misfortune?

四、欲得子否?
Tứ, dục đắc tử phủ?
Thứ tư, quý vị có mong được sinh con cái không?
4. Would you like to be blessed with a child?

倘願者,今有一最簡便易行之法奉告,即是放生也。
Thảng nguyện giả, kim hữu nhất tối giản tiện dị hành chi pháp phụng cáo, tức thị phóng sanh dã.

Giả sử quý vị nguyện ước được như vậy, giờ đây tôi cho quý vị biết có một pháp rất đơn giản và dễ dàng, đó là phóng sanh.

If you do, the simplest and easiest way to achieve all of the above is through releasing lives.

佛陀為大醫王,放生念彿治絕症。以法為樂 – 生命的喜宴。
Phật Đà vi Đại Y Vương, phóng sanh niệm Phật trị tuyệt chứng. Dĩ Pháp vi lạc, sanh mạng tức hỷ yến.

Đức Phật là một vị Đại Y Vương, phóng sanh và niệm Phật trị dứt được tuyệt chứng. Lấy Pháp làm vui, mạng sống được vui vẻ.

Buddha is a great healer; He prescribes releasing live creatures and reciting Buddha’s Name as the cure for terminal illness. He also advocates dwelling in the Dharma as a recipe for happiness.

若佛子,以慈心故,行放生業。
Nhược Phật tử, dĩ Từ Tâm cố, hành phóng sanh nghiệp.
Nếu người Phật tử có lòng Từ thì nên lấ́y việc phóng sanh làm sự nghiệp.
As a Buddhist practitioner, one must have compassion and practice releasing lives.
oOo

勸君勤放生,終久得長壽,若發菩提心,大難天須救。
Khuyến quân cần phóng sanh, chung cửu đắc trường thọ, nhược phát Bồ Đề Tâm, đại nạn thiên tu cứu.
Khuyên quý vị siêng phóng sanh, cuối cùng sẽ được sống lâu, bằng như phát Tâm Bồ Đề, thì được tai qua nạn khỏi.
Practise releasing live creatures frequently will ultimately lead to longevity, and if performed with a Bodhi Heart, one will be saved from misfortune.
(彌勒菩薩)
(Di Lặc Bồ Tát)
(Maitreya Bodhisattva)

卻即人心證佛心, 轉劫濁成淨土, 術莫於放生.
Khước tức nhân tâm chứng Phật Tâm, chuyển kiếp trược thành Tịnh Độ, thuật mạc ư phóng sanh.
Bỏ được tâm phàm để chứng Tâm Phật, chuyển được kiếp nhơ uế thành Tịnh Độ, phải chăng đều do nhờ pháp phóng sanh
The secret to attain Buddha Heart from human heart and turn Saha world into Pure Land is releasing lives.
(澫益大師)
(Ngẩu Ích Đại Sư)
(Great Master Ou Yi)

戒殺念佛兼放生,決定西方上品會。
Giới sát niệm Phật kiêm phóng sanh, quyết định Tây Phương thượng phẩm hội.
Giữ giới không sát sanh, niệm Phật và phóng sanh, nhất định sẽ sanh về Tây Phương thượng phẩm thượng sanh.
If one abstains from killing, recites Buddha’s Name, and releases live creatures, one will definitely be reborn into the Pure Land.
(佛印禪師)
(Phật Ấn Thiền Sư)
(Zen Master Fo Yin)

放生時,物命一起皈依,一起懺悔,一起念佛,激發菩提種子慈悲心。果能克服困難行放生,亦是修忍辱。
Phóng sanh thời, vật mạng nhất khởi quy y, nhất khởi sám hối, nhất khởi niệm Phật, kích phát Bồ Đề chủng tử Từ Bi Tâm. Quả năng khắc phục khổn nạn hành phóng sanh, diệc thị tu nhẫn nhục.

Khi phóng sanh, các con vật đều được quy y, đều được sám hối, đều được niệm Phật, sẽ gieo được hột giống Bồ Đề và lòng Từ Bi. Quả như có thể khắc phục được những hoạn nạn khốn khổ làm việc phóng sanh, điều này cũng là tu hạnh nhẫn nhục.

During the process of releasing live creatures, all beings (including us) will learn to take refuge in the Triple Gem and to perform chanting and repentance together. Through this process, one can affirm the seeds of Bodhi Heart and cultivates loving kindness and compassion. If one can overcome difficulties in releasing of live creatures, one will also be considered practising endurance.
(摘自放生手冊)
(Trích Tự Phóng Sanh Thủ Sách)
(Extract from “Releasing of Living Creatures” Book)

Return to “Tu Tập”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest