Da Vu Ki Bac

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Da Vu Ki Bac

Postby dtk » 22 Aug 2006 06:35

夜 雨 寄 北
Lý Thương Ẩn, Dạ vũ ký Bắc:

君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共剪西窗燭,
卻話巴山夜雨時。Quân vấn quy kì vị hữu kì ,
Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì 。
Hà đương cộng tiễn tây song chúc ,
Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì 。

Bạn hỏi ngày về chửa biết ngày
Mưa đêm ao núi nước thu đầy
Bao giờ bên cửa cùng khêu nến
Chuyện vãn đêm thu mưa núi bay

(28.09.2005)

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest