Page 1 of 1

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2022

Posted: 24 Nov 2022 15:40
by Trần Văn Lương
Xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2022


Cảm Tạ Trời

Đại dịch gần lui hết,
Mừng thay, mình chửa chết!
Ngày lê lết chán chê,
Tối ngủ nghê mê mệt.
Nghèo, chẳng thiết đồ Tàu,
Đói, không vào quán Chệt.
Còn hăng tiết chạy chơi,
Cảm tạ Trời khôn xiết.
Trần Văn Lương
Cali, Lễ Tạ Ơn 2022